logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Konferencja Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność

Institute of Chemistry
  • E-mail:
  • Phone:

 

 Szanowni Państwo,

         Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w unikatowym w skali kraju przedsięwzięciu jakim jest Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”. Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, który jest zlokalizowany w jednym z najnowocześniejszych w kraju kampusów uniwersyteckich.

        Organizatorami Konferencji jest Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych. Istotnym elementem wzmacniającym rangę wydarzenia jest sesja poświęcona jubileuszowi 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które jest organizacją szczególnie zasłużoną dla tworzenia potencjału intelektualnego polskiej chemii i nauk o ochronie środowiska naturalnego.  

        W zamierzeniu organizatorów konferencja na być dorocznym ogólnopolskim forum promującym najnowsze rozwiązania służące poprawie stanu środowiska naturalnego. Nasza inicjatywa jest związana z obowiązkiem szczególnej troski o środowisko naturalne. To właśnie w województwie podlaskim, które ma ponad 20 tys. km2, 41,2% powierzchni posiada status obszarów chronionych, w tym Natura 2000, cztery parki narodowe i trzy parki krajobrazowe.

        Uznajemy, że obowiązkiem każdej uczelni i każdej instytucji wspierającej zasady zrównoważonego rozwoju jest tworzenie pola do interdyscyplinarnego dialogu, kreacja idei dotyczących 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jesteśmy przekonani, że rezultat i tematy omawiane podczas ubiegłorocznego COP 24 stanowią doskonałe źródło do tworzenia programów badawczych, omawiania rozwiązań naukowych, prezentacji patentów oraz najnowszych technologii służącej dobru środowiska i człowieka. Podczas naszej konferencji, która realizowana jest w czasie wdrażania Konstytucji dla Nauki chcemy podkreślić znaczenie praktyczności podejmowanych badań naukowych, szczególnie w sferze nauk chemicznych i biologicznych. Uznajemy również za priorytet wzmacnianie obecności rozwiązań doktrynalnych, w tym rezultatów COP 24 w regionalnych strategiach rozwoju, czy też programach ochrony środowiska.

        Konferencja jest skierowana do reprezentantów nauki, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, mediów  oraz studentów, którzy powinni być świadomi zagrożeń środowiska czy kierunków działań zapisanych w dokumentach doktrynalnych. Jesteśmy przekonani, że naszą inicjatywę będzie wspierał Samorząd Województwa Podlaskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Poniżej przedstawiamy ramowy program konferencji. Zagadnienia w nim zawarte pozwolą na efektywny dialog oraz na globalne i lokalne spojrzenia na problemy ochrony środowiska.

Sesja 1. NAUKA I NOWE TECHNOLOGIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

sesja poświęcona 100-leciu powstania Polskiego Towarzystwa Chemicznego

8.30 – 10.00   

- Rola chemika w świecie i w środowisku

- Pożytki z nauki, czyli o trudnym związku nauki i środowiska

- Stan środowiska a zdrowie człowieka

- Energia jądrowa a środowisko

- Społeczne i ekonomiczne perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju zeroemisyjnego

10.00 - 10.30    Przerwa kawowa

Sesja 2. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

10.30 – 12.45 

- Otwarcie Konferencji (przywitanie gości, przedstawienie organizatorów, patronatów i sponsorów)

- Referaty problemowe (4 ekspertów / reprezentanci instytucji centralnych)

- Panel dyskusyjny I  „Środowisko – Gospodarka Odpadami – problemy i rozwiązania”

12.45 – 13.45  Lunch  

Sesja 3. FINANSOWANIE, GOSPODARKA ODPADAMI I monitoring środowiska 

13.45 – 15.45  

- Referaty problemowe (3 prelegentów), w tym: 

- System monitoringu środowiska i gospodarki odpadami

- Finansowanie zadań i inwestycji w ochronie środowiska

- Dobre praktyki w ochronie środowiska w północno-wschodniej Polsce

- Panel dyskusyjny II „Środowisko – Gospodarka Odpadami – problemy i rozwiązania”

15.45   Zakończenie i podsumowanie konferencji  

Radę Programową konferencji w kontaktach merytorycznych i organizacyjnych reprezentuje
dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska, prof. UwB
Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku
e-mail: konf_srod@uwb.edu.pl                     tel. 85 738 80 37

 

Z wyrazami szacunku:

Adam Walicki 

Prezes Instytutu Kronenberga 

Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych

prof. dr hab. Krzysztof Winkler

Dyrektor Instytutu Chemii

Uniwersytetu w Białymstoku

                                       

                       


Organizatorzy:

 

Partnerzy:

 

 

Patronat Honorowy:

 

 

 

Patronat medialny:

  

 

Sponsorzy:

  

Organizatorzy:

 
Partnerzy:
Patronat Honorowy:

 
Patronat medialny:

 

 

 

Sponsorzy:

  
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE/CHEMICZNE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologiczno-Chemicznego.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona